Utveckling av nya växter för E-plantsystemet

E-märkning – en hjälp att välja bra växter
Antalet E-märkta växter är begränsat, det består idag av totalt ca 160 träd och buskar samt ett 90-tal fruktträd och bärväxter.

Många träd och buskar med E-status ingår i vad som skulle kunna kallas ett bassortiment, dvs växter som används i stora mängder och fyller viktiga funktioner i anläggningar. Det är särskilt viktigt att basväxterna fungerar eftersom de utgör stommen i en anläggning.

Klimatanpassning - en viktig egenskap
Många växter med stora utbredningsområden kan behöva regionalt klimatanpassade typer. Detta gäller särskilt fröförökade arter. Så länge dessa växtslag presenteras i kataloger och sortimentslistor utan angivelse av proveniens, frökälla eller annan beteckning för härkomst, är varje inköp ett lotteri.

Stegvisa förbättringar – en ekonomisk strategi
Växtutveckling och förädling av vedartade växter är en tids- och kostnadskrävande verksamhet. Växtutveckling med sikte direkt på det optimala växtmaterialet är en resurskrävande väg att gå. Inom E-plantsystemet har man ofta valt att jobba med stegvisa förbättringar. Först åtgärdas det största problemet genom att t ex hitta en klimatanpassad frökälla av en art. Det finns därefter möjligheter att förbättra växtmaterialet ytterligare, t ex skapa en frökälla av mer utpräglad trädtyp av arten. Prioritering med hänsyn till behov och ekonomi avgör vidare satsningar.

Uppdatering av zonangivelser
Utvärderingar av odlingsegenskaper görs fortlöpande, men endast utslagsgivande klimatförhållanden ger pålitliga svar. En extremt hård vinter kan ge svar på många frågor angående växters härdighet. Då kan det bli aktuellt att utöka härdighetsangivelsen ytterligare. Om det efter ett antal år visar sig att en E-märkt växt inte håller måttet, kan dess E-status dras tillbaka.    

Pågående utvecklingsarbete                                                                                                                     

Inom E-plantsystemet pågår utvecklingsarbete kontinuerligt på olika fronter. Några prioriterade inriktningar med pågående samarbetsprojekt med SLU:

Utvecklingsarbete – Låga och marktäckande buskar

Låga buskar och marktäckare är viktiga i offentliga miljöer och har förutom estetiska värden (blomning, frukter, höstfärger…) viktiga funktioner i planteringar genom att de konkurrerar med ogräs och minskar skötselkostnaderna.

Det pågår ett intensivt forsknings- och selektionsarbete i samarbete mellan SLU och Plantskolebranschen för att få fram ett utökat sortiment av tåliga och klimatanpassade låga buskar. Drivande i projektet är Henrik Sjöman SLU/Alnarp som har samlar in mycket växtmaterial under sina insamlingsresor i olika länder. Hemtaget material odlas fram och planteras ut för en första bedömning på försöktfält på Alnarp. Efter ett par år görs selektioner och utvalda kloner förökas upp för vidare provodling och bedömningar på olika platser i landet.

Målet är att utvidga E-plantsortimentet med ett antal nya låga buskar och marktäckare.

Utvecklingsarbete – Framtidens stadsträd

Det pågår ett intensivt forsknings- och selektionsarbete i samarbete mellan SLU och Plantskolebranschen för att få fram ett utökat sortiment av träd för främst stadsmiljöer. Stadsklimatet är ofta varmt och torrt och innebär ofta tuffa utmaningar för stadens växter och inte minst för träden.

Drivande i projektet är Henrik Sjöman SLU/Alnarp som har samlar in mycket växtmaterial under sina insamlingsresor i olika länder. Hemtaget material odlas fram och planteras ut för en första bedömning på försöktfält på Alnarp. Efter ett par år görs selektioner och utvalda kloner förökas upp för vidare provodling och bedömningar på olika platser i landet.

Målet är att utvidga E-plantsortimentet med ett antal nya tåliga trädarter som klarar av framtidens urbana miljöer.

Utvecklingsarbete – Frukt- och bär

Projekt pågår i samarbete med SLU och Elitplantstationen för att förbättra frukt- och bärsortimentet. Många nya sorter testas för sitt odlingsvärde och resultaten från fältförsöken ligger till grund för E-märkning.

Inom projekten provodlas och utvärderas av nya sorter på Balsgård, Öjebyn och i Gävle. Projekten bygger på en nära samverkan inom trädgårdsbranschen och har resulterat i introduktion av nya och kvalitetssäkrade sorter.

Med hjälp av den nya information blir det också möjligt att göra rekommendation av sorter både för fritids- och yrkesodling.

Tills 2017 har ca 100 bärsorter och 65 fruktsorter planterats ut i fält för registrering av olika egenskaper.