Fröförsörjning av E-plantor

Fröprojekt
De flesta frökällor som godkänts för E-plantsproduktion har valts ut inom projektet Svenska Frökällor på SLU/Ultuna. En målsättning med projektet har varit att ta fram klimatanpassat växtmaterial av de vanligaste växtslagen samt för de växter där fröförökning är den bästa och viktigaste förökningsmetoden.

Plantageverksamhet
En frökälla kan vara naturlig (bestånd) eller planterad i fröplantage. För att säkra tillgången på frö driver E-planta ekonomisk förening två fröplantager. De är belägna i Bålsta (Uppland) och på Alnarp (Skåne). Den geografiska spridningen medverkar till en riskspridning eftersom det lokala klimatet har stor inverkan på fröproduktionen.

I fröplantagerna stimuleras fröproduktionen genom gödsling och det är möjligt att göra insektsbekämpning för vissa svårt drabbade arter såsom rönn och oxel. Frö är betydligt lättare att skörda i plantager än ute i naturen.

'Fröfirma E-planta'
E-planta ekonomisk förening koordinerar insamlingen av frö från plantager och bestånd ute i naturen. Fröplockningen utförs av erfarna fröplockare som har instruerats och anvisats de enheter som ska skördas.

Även om det mesta av fröbehovet numera plockas i fröplantagerna, så plockas det fortfarande en hel del frö ute i naturbestånd runt om i landet.

Insamlat frö säljs till de E-plantskolor som specialiserat sig på ungplantsproduktion. Framodlade ungplantor säljs vidare till andra E-plantskolor för produktion av saluvara.

Frölagring förebygger dåliga fröår
Frösättning kan variera kraftigt mellan olika år. Efter att större träd (ex avenbok, bok och lönn) har haft ett år med mycket god frösättning, uteblir oftast frösättning under flera år därefter – träden har en återhämtningsperiod innan det blir dags igen. Återhämtningen är betydligt snabbare i plantager där närings- och vattentillgången är bättre än i naturen.

För att undvika svackor i produktionen garderar sig plantskolorna med att köpa in extra mycket frö under goda fröår för att lagra till de år skördar uteblir.

Urval ger förbättrade frökällor
I plantager kan ytterligare urval (selektion genom röjning) göras för att minska variationen och ett förbättrat mer enhetligt växtmaterial erhålls. Flertalet av de fröförökade E-plantorna anges med frökällenamn (ex Sorbus aucuparia fk Västeråker E).

Frö skördat i fröplantager behåller sitt ursprungliga frökällenamn. Om plantagematerialet genom selektioner har förbättrats väsentligt jämfört med den ursprungliga frökällan, kan det få ett nytt namn som oftast är ett flicknamn (ex Prunus cerasifera fk Cecilia E).